Raadsvergadering Vlaardingen (vervolg) van 26 oktober 2017

Op de agenda staan:
11 Wensen en bedenkingen verkoop Globe-school Van Limburg Stirumstraat 49
12 2e Voortgangsrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017
16 Datum inwerkingtreden verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017
17 Benoeming steunlid fractie CDA
18 Motie buiten de orde gratis cursus reanimatie en onderzoek AED fractie Van Unen en fractie ONS.Vlaardingen
19 Interpellatie Mariskwartier
Raadsmemo 24 oktober 2017 feitenoverzicht Mariskwartier
20 sluiting

Advertentie