Sanering grond Harga Zuid

Op sportpark Harga worden werkzaamheden uitgevoerd om de bouw van een nieuwe woonwijk mogelijk te maken. Een deel van de grond wordt gesaneerd. Bij het verwijderen van twee kunstgrasvelden is asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De gemeente heeft inmiddels de vereiste maatregelen genomen en laat het puin veilig afvoeren.

De nu verwijderde kunstgrasvelden zijn in 2005 aangelegd bovenop oude gebako-velden uit de jaren zestig. De asbest is aangetroffen in de bodem onder de funderingslaag van deze oude gebako-velden. Nadat het asbesthoudend materiaal werd aangetroffen, heeft de aannemer dit direct gemeld bij de betreffende instanties en is het in depots binnen de afgesloten hekken van de saneringslocatie geplaatst. Om verspreiding te voorkomen zijn de depots afgedekt.

Het verontreinigde materiaal heeft altijd onaangeroerd in de grond gelegen en wordt nu volgens de hiervoor geldende richtlijnen veilig afgevoerd. Voor vroegere en huidige gebruikers van het sportpark Harga zijn er geen consequenties voor de gezondheid te verwachten.

Een gespecialiseerd bedrijf start met de sanering zodra hiervoor de benodigde vergunningen zijn afgegeven, naar verwachting nog deze week. De aannemer zal ongeveer twee weken bezig zijn met het afvoeren van het verontreinigde materiaal. Zodra de sanering is voltooid, zullen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van woningen worden hervat.

Het college van B & W heeft vandaag de gemeenteraad van Schiedam schriftelijk geïnformeerd over deze sanering van de bouwlocatie op Harga.

Sanering grond Harga Zuid

Advertentie